ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬา,ท่องเที่ยว,ประเพณี)

    2020-06-17 14:08:11
    วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬา,ท่องเที่ยว,ประเพณี) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานภายนอก จำนวน 43 หน่วยงาน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่จะทำโครงการฯ เพื่อพิจารณาและแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อพิจารณาข้อสังเกตที่พบจากการทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตั้งงบประมาณสนับสนุนทุกภาคส่วนตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบที่จะส่งผลต่อการจัดงานตามโครงการฯ ที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)