สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 โดยเชิญผู้บริหารจาก อปท.ในจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมอย่างเนืองแน่น

    2020-06-17 14:12:57
    วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การพิจารณาโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ