ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา (ก.บ.จ.)

    2020-06-17 14:16:04
    วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา (ก.บ.จ.) โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาโครงการตามแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำนวน 11 โครงการที่ได้รับการพิจารณา วงเงินทั้งสิ้น 66,018,019 บาท แยกเป็น 1. ด้านเกษตรฯ จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 33,275,249 บาท 2. ด้านท่องเที่ยวชุมชนฯ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 9,899,080 บาท 3. ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 22,843,690 บาท