ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมหารือกรอบนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

    2020-06-17 16:16:27
    วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือกรอบนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และร่วมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราขการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา