ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

    2020-06-24 16:14:07
    วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย อบจ.สงขลา ได้ดำเนินการศึกษาออกแบบโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลาพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อกำหนดและขอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา