ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (Event)

    2020-06-24 16:17:15
    วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (Event) เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คลี่คลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา