ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. สงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการขอรับเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-06-25 19:04:40
    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการขอรับเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาผลกระทบจากโรคติดต่อร้ายแรงโควิด 19 ต่อรายรับต่อการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และต่อการรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน