ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    2020-07-01 09:29:09
    วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมพิจารณามาตรการผ่อนปรนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา