ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

    2020-07-03 09:09:04
    วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ให้สอดคล้องกับภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา