องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

    2020-07-16 16:29:59
    วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น ๔ โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย สจ.อบจ.สงขลา ในแต่ละเขต พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กอง ทั้ง ๑๑ กอง ๑ หน่อย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจำย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ (กองแผนและงบประมาณ) ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ระเบียบวาระที่ ๖ (แทนต่ำแหน่งที่ว่าง) ๖.๑ คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ๖.๒ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ๖.๓ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ๖.๔ คณะกรรมการโยธา ๖.๕ คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย ๖.๖ คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.๗ คณะกรรมการสาธารณสุข ๖.๘ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ๖.๙ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ๖.๑๐ คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)