อบจ.สงขลา ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการจัดกิจกรรม ปลูกต้นตะเคียนทอง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

    2020-07-29 08:38:55
    วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 (09.00) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเดา จัดกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และสถาบันการศึกษา รวม 86 หน่วยงานกว่า 300 คนร่วมในพิธีเปิด และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ เวทีกลางบริเวณถนนสายบ้านไทยจังโหลน ตำบลสำนักขาม - บ้านปาดังเบซาร์ หมู่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเดา จัดกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1800 ต้น ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับถนนสายบ้านไทย - จังโหลน ตำบลสำนักขาม - บ้านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยการปลูกต้นตะเคียนทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีพันธกิจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน การเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่นการจัดสร้างฟาร์มทะเล เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ รวมถึง อบจ.สงขลายังได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านไทยจังโหลน ตำบลสำนักขาม - บ้านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตามโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมรองรับการสัญจร ระหว่างด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า จากนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการนำประเทศ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยอำเภอสะเดาเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือสามารถเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระดับภูมิภาค มีช่องทางขนส่งหลัก ทั้งทางถนนและราง เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม ที่ใช้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของภาคใต้ และใกล้อุตสาหกรรมผลิตถุงยางของมาเลเซีย นอกจากนี้ระยะทางยังไม่ไกลจากท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยได้ส่งออกสินค้า ผ่านทางท่าเรือดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไว้รองรับการพัฒนาในขณะเดียวกัน ก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เช่นกัน และในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา และสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ เสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนจะได้ร่วมกันทำความดี รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้กับถนนสายนี้ โดยการปลูกต้นตะเคียนทอง จำนวน 1800 ต้นบริเวณแนวถนนสายบ้านไทยจังโหลน ตำบลสำนักขาม - บ้านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ต่อจากนั้น รมช.มท. นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสารวมพลัง กล่าวคำปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ " ก่อนร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทองจำนวน 1800 ต้นต่อไป