กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ. สงขลา จัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

    2020-08-13 09:21:09
    วันที่ 11 ส.ค. 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ. สงขลา จัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โดยมี นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็น นักเรียน นักศึกษาจาก ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ สามารถป้องกันตนเอง คนรอบข้าง และสร้างเครือข่ายในการป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษาได้