องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ใน

    2020-08-13 13:43:01
    วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น ๔ โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย สจ.อบจ.สงขลา ในแต่ละเขต พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กอง ทั้ง ๑๑ กอง ๑ หน่อย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองแผน และงบประมาณ) ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ (สำนักปลัด) ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองช่าง) ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ (กองแผน และงบประมาณ) ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)