25 ธ.ค. 2560 นายก อบจ.สงขลา ประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรเกาะยอ จำกัด ครั้งที่ 36

    2017-12-27 06:23:40
    25 ธันวาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การยริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรเกาะยอ จำกัด ครั้งที่ 36 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา มีประธานสหกรณ์การเกษตรเกาะยอ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม โดยการพึ่งพาชุมชนตัวเองและรู้จักความพอเพียง การบริหารสหกรณ์ การบริการของคณะกรรมการจึงเป็นหัวใจของการบริหารสหกรณ์ ต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสหกรณ์ ตั้งแต่การทำบัญขี การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับตัวในการรองรับเทคโนโลยี และมีการพัฒนาเกิดขึ้นในสหกรณ์ และนับเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และยืนหยัดได้ด้วยตนเอง