นายก อบจ.สงขลา พบปะกลุ่ม อสม.จังหวัดสงขลา

    2017-10-30 14:00:05
    24 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะกลุ่ม อสม.จังหวัดสงขลา โดยกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่กลุ่ม อสม.สงขลา มีสำนักงานถาวรที่จะใช้ประสานงานในกลุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ที่ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา อบจ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่ม อสม.เป็นเบื้องต้น โดยเฉพาะการให้ความรู้กับกลุ่ม อสม.ในการเพิ่มทักษะ จนพัฒนาเป็น อสม.ผู้เชี่ยวชาญ นั่นก็เพราะส่วนหนึ่งทาง อบจ.สงขลาให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุซึ่งกำลังจะสมบูรณ์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพืรอที่จะรองรับผู้สูงอายุ นอกจากนั้นอบจ.ยังสนับสนุนงบประมาณร่วมกับ สป.สช.ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง แลเอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของรถพยาบาล ที่อบจ.สงขลาให้การส่งเสริมให้มีรถพยาบาลทุกตำบล ในโครงการมหนึ่งตำบลหนึ่งกู้ชีพ เพื่อมี่จะดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อชาวสงขลาอยู่ดีมีสุข การส่งเสริมการออกกำลังกาย ก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ และเป็นที่น่ายินดีที่เรามีกลุ่ม อสม. มาช่วยในการส่งเสริมสุขภาพของชาวสงขลา