นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ของประชาชน

    2017-10-18 10:58:12
    12 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ครั้งที่ 2 ณ ห้องวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาขนในคาบสมุทรสทิงพระ จึงได้จัดการประชุมผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคของประชาชน ในคาบสมุทรสทิงพระ