นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิด สระว่ายน้ำประจำอำเภอควนเนียง

    2017-10-18 10:56:53
    12 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิด สระว่ายน้ำประจำอำเภอควนเนียง โดยมีนายอำเภอควนเนียง นายก้ทศบาลตำบลควนเนียง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่ม อสม. ผู้บริหารสถาบันการศึกษานักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมในพิธีเปิด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลตำบลควนเนียง ได้ทำการบันทึกข้อตกลง ในการบริหารจัดการสระว่ายน้ำประจำอำเภอควนเนียง โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนงยประมาณ ประเภทโครงการเกินศักยภาพ ประจำปีงยประมาณ 2559 เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำ ประจำอำเภอควนเนียง ด้วยงบประมาณ 5,000,000 บาท และเป็นนโยบายหนึ่งในการส่งเสริมให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กีฬาของภาคใต้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและการกีฬาขึ้น เป็นการสนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จึงได้มีการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ประจำอำเภอควนเนียง เพื่อใก้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มาออกกำลังกายอย่างทั่วถึง รวมถึงยังเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการกีฬาทางน้ำ