การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบวาระการใช้จ่ายเงินอุดหนุน แก่หน่วยงานต่างๆ ของอบจ.สงขลา

    2017-10-18 10:52:15
    11 ตุลาคม 2560 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบวาระการใช้จ่ายเงินอุดหนุน แก่หน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมผู้ดำเนินการประชุมชี้แจง ประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมอาสาสมัคร สมาคมศิลปินพื้นบ้าน สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สมาคมประมงจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา คณะกรรมการสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสงขลา และวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง เพื่อที่จะได้รับทราบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จากกรณีข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ เกี่ยวกับการใข้จ่ายเงินอุดหนุน และการนำเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ไปอุดหนุนต่อให้กับหน่วยงานอื่น ตลอดจนถึงระเบียบวาระอื่นๆ ณ ชั้น 4 ห้องวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา