นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560

    2017-10-18 10:42:35
    10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2560 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 3.1 ติดตามความพร้อมของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ (กองส่งเสริมฯ) 3.2 ติดตามความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรม (กองผังเมือง)ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 4.1 รายงานสถานะการคลัง (กองคลัง) 4.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 4 (ทุกกอง) 4.3 ปฏิทินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2561 (สำนักปลัดฯ) 4.4 กิจกรรม “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2560” (สำนักปลัดฯ)ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 5.1 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองพัสดุฯ)ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)