นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการตามแนวทางปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2017-10-18 10:28:33
    6 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการตามแนวทางปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน จากนั้นเข้าร่วมสัมมนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้” ภายใต้การปฏิรูปองค์กรปกครองท้องถิ่น และการสร้างภาคีเครือข่ายการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ และติดตามผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสรุปแนวทางเพื่อนำสู่การปฏิบัติร่วมกัน ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมมรกต ทวิน ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร