นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานประเพณีลากพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

    2017-10-18 10:26:25
    6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย ส.อบจ. ร่วมงานประเพณีลากพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย