นายก อบจ.สงขลา ทานอาหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการปฎิรูปท้องถิ่นกับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

    2017-10-18 10:23:34
    4 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ทานอาหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการปฎิรูปท้องถิ่นกับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฎิรูปการเมือง ณ เชฟแมน เรสตรัวรองค์