นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2560

    2017-10-03 14:52:16
    30 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ร่วมด้วยนายกเทศบาลนครสงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์และเยาวชนร่วมในพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรม หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง) อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายพงศธร บัวทอง รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เห็นความสำคัญของวันเยาวชน จึงได้จัดงาน มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นภายใต้ หัวข้อ น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ เพื่อน้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ จากนั้นได้เดินชมนิทรรศการของเยาวชนแต่ละโรงเรียน และจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 1 ภาพ 1 โรงเรียนตามรอยพ่อ ปณิธานความดี ดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงของเด็กและเยาวชน และร่วมขับร้องเพลงเยาวชน