การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

    2017-10-03 14:43:34
    28 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ชั้น 4 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา