นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560

    2017-09-29 16:21:27
    27 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ซึ่งเข้ามาตรวจประเมินการสนทนา กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในรอบที่สาม ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องร่วมในเวทีสนทนา ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2569 โดยการส่งโครงการประเภทที่ 3 คือ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่สอง และครั้งนี้ทางคณะกรรมการประเมินฯ ได้เข้ามาตรวจประเมินดูกิจกรรม โครงการในการพิจารณาให้รางวัลในพื้นที่เป็นรอบสุดท้าย