นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมรับฟังผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

    2017-09-26 15:47:20
    22 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุมคณะทำงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่กองต่างๆใน อบจ.สงขลาได้สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในช่วงตลอด 4 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2560 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมรับฟังผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีด้วยกัน 8 ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสงขลา ด้วยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จนนำมาสู่การรับรางวัลจากองค์กรต่างๆมากมายตลอด 4 ปีที่ผ่านมา