การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

    2017-09-26 14:11:14
    21 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ชั้น 4 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ การจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีที่เทศบาลตำบลพะวงเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์อาคารตลาดโคกไร่ (ลานค้าชุมชนเพื่อการเกษตรและการประมงท่าสะอ้าน) หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา