นายก อบจ.สงขลา ประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสัมนาเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสงขลา

    2017-09-06 09:29:07
    5 ก.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสัมนาเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ซึ่งเป็นเครือข่ายระบบ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ในการร่วมกันพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และร่วมกันระดมความคิดในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ประสบเหตุ และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา ซึ่งทุกคนถือเป็นกลไกสำคัญ ในการเอาความรู้ใหม่ๆ มาต่อยอด มาพัฒนาบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น จึงต้องมีการอบรมให้ความรู้