นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อศึกษาดูงาน ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

    2017-09-04 14:44:09
    2 ก.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 14-15 วิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเข้ามาเพื่อศึกษาดูงาน ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในเรื่องกลยุทธ์การวางแผนพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศ ตามแนวทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ชั้น 4 ห้องวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา