นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานโครงการอบรมศาสนพิธีสำหรับเยาวชน ประชาชน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3

    2017-08-31 13:23:06
    30 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมศาสนพิธีสำหรับเยาวชน ประชาชน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ศาสนพิธี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถเป็นพิธีกรในศาสนพิธีในงานต่างๆ และเป็นการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ และเกิดความเรียบร้อยในพิธีการต่างๆ เพื่อที่จะเป็นไปใรทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด ดังนั้น อบจ.สงขลา จึงอยากเห็นผู้เข้ารับการอบรมและเยาวชนเป็นต้นแบบที่ดี เพราะส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับการมีระเบียบวินัย โดยเริ่มจากการมีระเบียบวินัยในงานศาสนพิธีต่างๆ ดังนั้นถ้าทุกคนสามารถ มีระเบียบวินัย เคารพกฏเกณฑ์ และกติกาต่างๆได้ นี่ก็จะทำให้เกิดความสงบสุขของสังคม ศิล หรือศาสนาก็สอนให้สังคมสงบสุข ดังนั้น อบจ.สงขลา จึงยินดีให้การสนับสนุนการจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากศาสนพิธีครั้งนี้ไปใช้ในชุมชน ในอำเภอหรือในสังคม เพื่อเป็นแบบแผนและมีมาตราฐานเดียวกัน