นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานในการบริการสาธารณะของ อบจ.สงขลา

    2017-08-31 13:21:41
    30 ส.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานในการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน เกิดความรอบคอบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม ซึ่งคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง จะมีหน้าที่รวบรวม สรุป และรายงานผลการดำเนินงานในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ