รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีมรดกโลก

    2017-08-30 11:12:09
    25 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวเพ็ญนภา ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง พร้อมด้วย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย คุณรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีมรดกโลก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณานำเมืองเก่าสงขลาเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และจะบรรจุประเด็นดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติต่อไป