นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภคของประชาชน

    2017-08-30 11:10:01
    28 ส.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมในส่วนของการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภคของประชาชน ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ โดยมี เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เข้าร่วมประชุม ณ ชั้น 4 ห้องวิเชียรคีรี ซึ่งครั้งนี้ได้มีการเรียกประชุม เพื่อรับฟังปัญหาในเรื่องน้ำจากผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคาบสมุทรสทิงพระ พร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบมาร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำ และอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ของคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อที่จะหามาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ในการที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อประชาชน ในเรื่องการบริการสาธารณะ ตลอดจนถึงระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ดังนั้นทาง อบจ.สงขลาจะได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซี่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด ซึ่งทางอบจ.สงขลาได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตมากขึ้น และก็อยากให้ท้องถิ่นให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตเช่นกัน ซึ่งปัญหาเรื่องน้ำก็เป็นการเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นกัน วันนี้เราได้แนวทางข้อยุติเบื้องต้น เพื่อทำการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ โดยทาง อบจ.สงขลาจะมีการตั้งทีมมาทำการปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้เป็นระบบ