นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    2017-08-30 10:58:45
    26 ส.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิด โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเจ้าหน้าที่จากกรมประมง ประธานสหกรณประมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน นักเรียน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งปล่อยปูม้าและลูกปลากระพงลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งหารายได้ของชุมชน และเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่พวกเรา ได้ร่วมกันหางบประมาณมา เพื่อที่จะสร้างบ้านปลา หรือที่พักของสัตว์น้ำวัยอ่อน ถือเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเล เป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและชายฝั่ง จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ชุมชนมีการรวมตัวกันอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อคืนสู่ธรรมชาติได้ จะเป็นการทำให้พันธุ์น้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้ามีอะไรที่ อบจ.สงขลา จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ ก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยสหกรณ์ประมงพื้นบ้านชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสนเกิดขึ้น เนื่องจากการตระหนักในปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ทำให้คนในชุมชนเริ่มรวมตัวกันจัดตั้ง สหกรณ์ประมงชุมชนพื้นบ้านบาลาเซาะห์เก้าแสน เริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ การเรียนรู้ถึงคุณค่าของทะเลและชายฝั่ง และฟื้นฟูทะเลสงขลาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยใช้ธนาคารปูม้าการออมทรัพย์และการติดตามฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยหวังว่ากระบวนการเล็กๆของชุมชนจะเป็นการลุกขึ้นมา ใช้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่นี่จะสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนชายฝั่งอื่น ได้ลุกขึ้นมาร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเหมือนกับชุมชนเก้าแสน