นายก อบจ.สงขลา รับมอบโล่ให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย

    2017-08-30 10:57:25
    25 ส.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบโล่ให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม เยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ ๙ โดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้มอบ ณ หอประชุม โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของสมาคมแม่บ้านตำรวจ แม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 9 โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิมเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 320 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการจงรักภ้กดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สิ่งสำคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจในทางบวกให้กับเยาวชน โดยการจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นการนำร่อง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดโครงการดังกล่าวลงสู่ภูมิภาค ซึ่งได้เลือกจังหวัดสงขลา เป็นโครงการตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้เป็นหูเป็นตา ให้กับบ้านเมืองหรือสังคม เพื่อเป็นคลื่นลูกใหม่ในการช่วยกันปกป้องบ้านเมืองและสังคม และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ มาทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง กับชุมชน กับครอบครัวและสังคมต่อไป เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด