นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ 3

    2017-08-25 10:07:03
    24 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2560 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล