นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

    2017-08-25 10:02:55
    21 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ณ ห้องวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารโรงพยาบาลจากทั่วประเทศ มาศึกษาดูการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์ประสานงานห้อง CCTV วันนี้เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ต้องอยู่ที่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน นี่คือหัวใจของการพัฒนา ทำอย่างไรให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการสาธารณะ ของประเทศ นั่นคือต้องทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศก็จะเข้มแข็งไปด้วย ดังนั้น อบจ.สงขลา จึงมาเน้นการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตให้เป็นระบบมากขึ้น นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐาน เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารให้เป็นระบบมากขึ้น จะทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และทำให้ลดการสูญเสียมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ถือว่าเราเป็นต้นแบบ ที่ทุกภาคส่วนมาศึกษาดูงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ เราก็ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ พัฒนาในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น ซึ่งที่ อบจ.สงขลา เราจะมีห้อง CCTV ศูนย์ประสานงาน 1669 และศูนย์แจ้งเหตุ 191 ทั้งยังทำในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูร่วมกับ สป.สช. เพื่อดูผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ดังนั้น ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาอบจ.สงขลา จึงทำในเรื่องของคุณภาพชีวิตมากขึ้น เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาสงขลา นั่นคือสุดท้ายสังคมต้องเป็นสุข