ประชุมโครงการทบทวนความเหมาะสมของ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

    2017-08-24 10:36:53
    24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ เป็นผู้แทนนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการทบทวนความเหมาะสมของ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา อ.เมืองสงขลา