นายก อบจ.สงขลา ประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 อบจ.สงขลา

    2017-08-15 15:29:36
    10 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เรียกประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าประชุม ในการประชุมประจำเดือน เพื่อรับฟังการสรุปผลในการทำงานที่ผ่านมาของแต่ละกองในอบจ.สงขลา ตลอดจนความคืบหน้าของโครงการต่างๆที่ยังค้าง อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ติดตามโครงการของศูนย์ฝึกอบรมในส่วนของกองผังเมือง โครงการที่ยังต้องติดตามจากกองช่าง พร้อมทั้งรับฟังสถานะการเบิก จ่ายเงินจากกองคลัง การจัดการบริหารงานภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ และในเรื่องอื่นๆ