นายก อบจ.สงขลา ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2017-07-26 14:33:24
    25 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคบ่าย ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวิทยากร ในฐานะเป็นอนุกรรมการจัดทำกฏหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ในส่วนเกี่ยวกับการร่าง พ.ร.บ.รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการเปิดเวทีให้ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อกฏหมาย ในส่วนของการร่างพระราชบัญญัติรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน