นายกอบจ.สงขลา เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบ้ติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯให้แก่ อปท.

    2017-07-26 14:31:02
    25 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบ้ติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.....โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการช่วยแก้ปัญหา ข้อกฏหมาย ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ตามกฎหมายที่กำลังจะนำเสนอต่อสภา สนช.ต่อไป