รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานวันรักษ์เกาะขาม ครั้งที่ 17

    2017-07-20 14:08:25
    20 ก.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา จัดงานวันรักษ์เกาะขาม ครั้งที่ 17 ณ หาดสะกอม บ้านปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก อบต.สะกอม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลสะกอเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการร่วมมือในการอนุรักษ์ และหวงแหนรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ในอำเภอเทพาตลอดไป