นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ เป็นประธานเปิดงานกีฬา กรีฑา ของศูนย์เครือข่ายการศึกษา

    2017-07-20 10:58:57
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดงานกีฬา กรีฑา ของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.ท่าหิน ต.บ่อดาน ต.บ่อแดง และต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อประดู่ ต.วัดจันทร์