พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร

    2017-07-20 09:25:52
    19 กรกฎาคม 2560 ได้มีพิธีลงนามระหว่างกรมธนารักษ์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในส่วนของ สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำพิธีลงนาม ร่วมกับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์และนางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (เจ้าหน้าที่ราชพัสดุ) โดยมีคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์ เป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุมกรมธนารักษ์ ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการประชุมและเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เช่าที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เนื้อที่ 126 ไร่เศษ เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เช่าเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว สำหรับรองรับการจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา ซึ่งจะพัฒนาพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตชายแดนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ในพื้นที่ และจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มการค้าชายแดนใต้อีกทางหนึ่ง จึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมธนารักษ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา เปิดประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน และยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาจราจรแออัด บริเวณด่านพรหมแดนสะเดา (ด่านนอก) อีกทางหนึ่ง