ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา พบปะ อสม.สิงหนคร

    2017-07-18 11:18:18
    18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา พบปะ อสม.สิงหนคร ณ ศาลาประชาคม อ.สิงหนคร จ.สงขลา