รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนจังหวัดสงขลา ปี 2560

    2017-07-17 14:38:37
    17 ก.ค.60 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนจังหวัดสงขลา ปี 2560 ณ ศาลาประชาคม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคม อสม.จังหวัดสงขลา จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดสงขลา เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในชุมชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสงขลามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ในรูปแบบของประชาชนดูแลประชาชนด้วยกันเอง