นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดงานของดีอำเภอจะนะ

    2017-07-17 14:36:34
    14 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดงาน ของดีอำเภอจะนะ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอจะนะ ผู้นำชุมชนและประชาชนในอำเภอจะนะและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ของดีอำเภอจะนะ ซึ่งภายในงานประอบด้วยสินค้าพื้นเมืองในอำเภอจะนะ กลุ่มสินค้าหัตถกรรม การประกวดพืชผลทางการเกษตร มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 14 - 23 กรกฎาคม ณ ลานเอนกประสงค์สถานีรถไฟ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดงานของดีอำเภอจะนะ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานเป็นประจำทุกปี