นายก อบจ.สงขลา ประชุมบุคคลากรในส่วนของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2017-07-17 14:31:01
    14 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมบุคคลากรในส่วนของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ โดยมีผู้อำนวยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เจ้าหน้าที่กองผังเมือง และบุคลากรจากการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมประชุม ณ ชั้น 2 ห้องมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งในปีงบประมาณ 61 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ในปีงบประมาณ 61 ได้เทงบประมาณลงไปยัง ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอีกร่วม 50 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก เพื่อการเตรียมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ การทำถนน ติดตั้งลิฟท์อีกส่วนหนึ่ง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมห้องประชุมขนาดใหญ่และอุปกรณ์ครบชุดภายในตัวอาคาร ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ให้น้ำหนักในเรื่องนี้มากขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของ เงิน อสม. อสม.ผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนาในเรื่องคุณภาพของบุคลากร