นายกอบจ.สงขลา พบปะประชาชนโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 10 อำเภอจะนะ

    2017-07-17 10:11:04
    14 ก.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกอง และข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบกับหน่วยงานข้าราชการ และพี่น้องประชาชนในอำเภอจะนะ ในโครงการ อบจ.สัญจร ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ ทั้งนี้เพื่อมารับฟัง ปัญหา ความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน ห้วหน้าส่วนราชการ ชุมชนกลุ่มสตรีในอำเภอจะนะ กลุ่มอสม.ได้รับทราบข้อเท็จจริงถึงนโยบายการทำงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมทั้งรายงานผลงาน และโครงการต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้นำงบประมาณลงมาในพื้นที่อำเภอจะนะ