นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

    2017-07-13 09:53:03
    12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี ผู้แทนสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 5/2560 เพื่อร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... โดยมีนายอุดร ตันติสุนทร ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้